Filosofische bijdragen
Emanuel Rutten

Wereldbeelden en waarheid (statisch)
Wereldbeelden en waarheid (dynamisch)
The Modal-Epistemic Argument: Wintein's Rebuttals Rebutted
Archief: bijdragen deBezieling
Archief: bijdragen Filosofieblog
Wijsgerige Reflecties VII
ChatGPT en de mens
Waarom de natuur van tegendelen houdt:
Een metafysische ontdekkingsreis
voorbij de draken (statisch)
Waarom de natuur van tegendelen houdt:
Een metafysische ontdekkingsreis
voorbij de draken (dynamisch)
Historische waarheden, kosmische
stilte en menselijke waardigheid
Een argument voor het bestaan van God
vanuit de ervaring van het sublieme
The semantic argument and its implications for the
likelihood of the existence of God (static view)
The semantic argument and its implications for the
likelihood of the existence of God (dynamic view)
Bewogen beleid door bezield spreken
Een Godsargument vanuit atomisme en causalisme
Lecture on a New First Cause Argument
Het Wereldbeelden Argument
Religious, poetic and argumentative
persuasion in the Helen of Gorgias
Religieus, poëtisch en argumentatief
overtuigen in de Helena van Gorgias
Een kleine ode aan de liefde
Niet Plato’s Gorgias
Wat is waarheid? De relatie tussen mens, logos en zijnsgrond
Wijsgerige Reflecties VI
De taal wijst ons de weg: het semantisch argument
Opkomst, ondergang en terugkeer van
de parallellie tussen denken en zijn
De twaalf van Quintilianus: reflecties en citaten
Het ontologisch Godsargument van Alexander Pruss
A Way of Intellectually Responsibly Trusting Theism
Het Retorische Weten II | Uitgeverij Leesmagazijn 2021
Het Retorische Weten I | Uitgeverij Leesmagazijn 2018
Wijsgerige Reflecties V
Hoe het begon: een sublieme contrastervaring
Wijsgerige Reflecties IV
Prison Break? In Defense of Correlationism
Over de zin van redelijke wereldbeelden
Waarom bestaat God? (uitgebreid)
De kleine Retorica: Een expositie van
de Aristotelische redenaarskunst
Waarheidsmakers van ware negaties:
Is het 'niet' een deel van het zijn?
The Modal-Epistemic Argument Undefeated: Reply to Wintein
Wijsgerige Reflecties III
Waarom wij niet hoeven te geloven dat wij ons brein zijn: Repliek op Klink
Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid (uitgebreid)
Kan retorica reductio worden gevoerd?
Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid
Eigentijds leiderschap: Bezield denken en spreken
Meaning of life and worldview deliberation
Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument
Waarom bestaat God?
Voorbij Kant. Op zoek naar onweerlegbare voor-
beelden van a priori synthetische kennis
Are all metaphysically necessarily true theories unfalsifiable?
Niet-feitelijke waarheden (2)
Niet-feitelijke waarheden
The University and the Meaning of Life II
Spenglers duiding van de wiskunde als cultuurfenomeen
Wijsgerige Reflecties II
De amoureuze liefde: een innerlijke explicatie
De vraag naar het lijden
Is er leven na de dood?
Over de relatie tussen dialectiek en retorica in de Retorica van Aristoteles
Het Longiniaans Sublieme
Een korte inleiding tot mijn wereld-voor-ons kenleer
Atheïsme en buitenaards leven. Een nieuw Godsargument?
The University and the Meaning of Life
Het Retorische Weten
Wijsgerige Reflecties
De kleine Logicomix
Nogmaals Anselmus
Het semantisch argument: Afsluitend naschrift
Het semantisch argument: Repliek op Buijsman
Negatieve en positieve theologie
Het einde van het materialisme, fysicalisme,
naturalisme en nog wat "ismen"
Being a Team
Modaal-epistemisch Godsargument 2.0
Grounding the firm
"If existence is not a property, then there are no universal
properties." A special version of the semantic argument
Rediscovering our authentic self:
Charles Taylor on the malaise of modernity
Retorica en Waarheid
Dissolving the Scandal of Propositional Logic?
Die ene formule
Semantic Argument Lecture
Retorica als Prima Philosophia
Pleidooi voor een substantiële metafysica
The blind spot in debates on religion. In search of an adequate concept of
rationality for assessing the reasonableness of world views
"Hier wijst de taal ons zelf de weg" Contra
materialisme, fysicalisme en naturalisme
Het schandaal van de propositielogica
Is God noodzakelijk voor de moraal?
Sciëntisme en Metafysica
Positive Universally Held Properties
Are Necessarily Universally Held
"Een beeld dat ons gevangen houdt" Over de epistemische status
van de metafysica in het vertoog van Guido Vanheeswijck
In Defense of Correlationism
Nader tot de chaos. Meillassoux's greep naar het absolute
Redelijke argumenten voor atheïsme?
Epistemic Aspects
True Flatness: A Response to Tristan Garcia
Bij wie ligt de bewijslast?
Mikael Stenmark on rationality in
science, religion and everyday life
Is door het enorme lijden in de wereld
geloof in een goede God onredelijk?
Over de relatie tussen eros en philia in Ad Verbrugges
'Staat van Verwarring. Het offer van liefde'
Quentin Meillassoux on correlationism and ancestrality
Is religieuze ervaring mogelijk?
A semantic argument against the existence of
universally held real properties (article)
A semantic argument against the existence of
universally held real properties (lecture)
Fine tuning: het argument en de belangrijkste tegenwerpingen
Hoe kun je wereldbeelden redelijk beoordelen?
Van algemeen theïsme naar christendom. Een cumulatieve casus
De Jongs 'Argumentatie en Formele Structuur'
Metamorfoses lezing over Bataille en het monotheïsme
A Modal-Epistemic Argument for the Existence of God (extended)
De blinde vlek in het religiedebat. Op zoek naar een adequaat rationaliteits-
begrip voor het beoordelen van de redelijkheid van wereldbeelden
Leibniziaanse Argumenten
Is Metafysica Dood?
From Carnap and Quine to Hilary Putnam
Gaan oorzaken altijd in de tijd aan hun gevolgen vooraf?
Over de relatie tussen eros en philia
On Philipse's Attempt to Write Off
All Deductive Cosmological Arguments (final)
Redelijke argumenten voor theïsme: een cumulatieve casus (III)
Alles wat mogelijk waar is, is kenbaar. Een hernieuwde
bespreking van het modaal-epistemisch argument
Is het christendom een vorm van wereldverzaking?
Geloof en wetenschap: harmonie in plaats van conflict
Is Heideggers Zijn een illusie?
Kosmologische argumenten
Over de rationele rechtvaardiging van Godsgeloof
What can we know? Pojman's introduction to the theory of knowledge
Redelijke argumenten voor theïsme: een cumulatieve casus (II)
Het hervinden van ons authentieke zelf:
Charles Taylor over de malaise van de moderniteit
Theïsme als manier van leven
Addendum op 'Het kenbare noumenale'
Redelijke argumenten voor theïsme: een cumulatieve casus (I)
On Philipse's Attempt to Write Off
All Deductive Cosmological Arguments (preprint)
Van Anselmus naar Pruss (tekst)
Van Anselmus naar Pruss (presentatie)
Repliek op Gijsbers
Problemen voor optie (e) van Philipses religieuze beslisboom?
Een modaal-epistemisch argument voor het bestaan van God
A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments
Towards a Renewed Case for Theism (PhD Dissertation)
Openingstoespraak 'Debat Felix & Sofie'
Is geloof volgens Kierkegaard onredelijk?
Over de redelijkheid van theïsme
Openingstoespraak 'Debat Godsargument'
A Modal Epistemic Argument for the Existence of God
Wanneer kun je jezelf eigenlijk christen noemen?
Goddelijke verheffing of spel van vrees en lust?
Het sublieme bij Longinus, Burke en Kant
Losse en bewerkte fragmenten over de metafysica van Aristoteles
Atomism, Causalism, and the Existence of a First Cause (Lecture)
Atomism, Causalism, and the Existence of a First Cause (Paper)
A Metaphysical Principle Entailing Theism?
Een semantisch argument tegen 'Alles is X'-reductionisme
On Russell's 'Why I Am Not A Christian'
Is het christendom platonisme voor het volk?
Over het Goddelijke bij Georges Bataille
Over het begrip 'aura' in Walter Benjamins kunstwerkessay
Wordt de filosofie in haar bestaan bedreigd?
Over Marc De Kesels 'Goden breken'
A Renewed Argument for the Existence of a First Cause
Kant over het mathematisch verhevene
PhD Research Project Plan
(abridged version)
Is total nothingness metaphysically possible?
Is the empty world a possible world?
Het kenbare noumenale: transcendentie
binnen de wereld voor ons
Wat is kennis?
Redevoering over de betekenis van het huwelijk
Husserl's historisch-fenomenologische fundering van de
mathematica als objectieve en universele wetenschap
Een bespreking van enkele hedendaagse
bijdragen aan de epistemologie
On Cuneo's defence of the parity premise
Mackie's error theorie
Waarover gaat de syllogistiek van Aristoteles? Een reflectie op het object van
Aristoteles' syllogismeleer aan de hand van twee moderne reconstructies
Stellingen over het heilige bij Bataille
Over het heilige bij Rudolf Otto
Het Lucas argument tegen het mechanisme
Bespreking van de tekst 'Why Settle for Anything Less than
Good Old-Fashioned Aristotelian Essentialism' van Brody
De mens en het religieuze: inzet driedelig project
De mens en het religieuze: opzet driedelig project
Over het verhevene bij Longinus en haar verhouding
tot alternatieve concepties van het sublieme
Toelichting op 'Over het verhevene bij Longinus'
Lyotard over het sublieme en de avant-garde
Stellingen over het sublieme bij Kant
Over het sublieme bij Longinus en Burke
Over de aard van de vorm in het hylemorfisme van Aristoteles
Bonjour's radicale verdediging van het gematigde rationalisme
Excerpt: Laurence Bonjour, In defense of pure reason
Over de zoektocht naar de eerste beginselen bij Aristoteles, Avicenna
en ten tijde van 'de tweede aanvang' in het Latijnse westen
Turing's 'Computing Machinery and Intelligence'
Hofstadter's 'A Coffeehouse Conversation'
Over de methode, beginselen en fundering
van de Cartesiaanse natuurwetenschap
De algebraïsche logica van George Boole en haar relatie tot de wiskunde,
de syllogistiek en Leibniz' universele wetenschappelijke methode
Voorbij het tragische van de menselijke conditie: kwetsbaarheid
in vertrouwen, verscheidenheid in verbondenheid
Waarheidsopvattingen bij Nussbaum
Nussbaum's filosofische literatuurkritiek
De paradox van de fictionele emoties
Wittgenstein's enkelvoudige voorwerpen
De (on)wenselijkheid van perfecte opsporingsmethoden
De moraalfilosofie van Hume
Over Plantinga's argument voor de existentie van een
noodzakelijk bestaand individueel ding
De implicaties van David Hume's analyse van het
causaliteitsbegrip voor het fenomenalisme
De gevolgen van de ontdekking van de niet-euclidische
meetkunde voor Kant's filosofie van de wiskunde
Over de aard van de wiskundige werkelijkheid
Aristoteles' Metafysica en Organon
Tarski on truth
Wittgenstein's Tractatus
Overdenkingen

 

gjerutten@kpnmail.nl
www.gjerutten.blogspot.nl
emanuel rutten on twitter